Skip to content

Ez a videó az egyszerű mondatot és a két tagmondatból álló összetett mondatot mutatja be konkrét példákon, a legfontosabb ismeretekre összpontosítva.

VÁZLAT

Az egyszerű és az összetett mondat

 • Az egyszerű mondat fogalma, típusai
 • A mondat a beszéd legkisebb egysége, a szöveg láncszemnyi része. Egy tájékoztató, kifejező és/vagy felhívó mozzanattal viszi tovább a közlésfolyamatot
 • Az egyszerű mondatot háromféleképpen csoportosíthatjuk
 • Tartalma (modalitása) szerint lehet kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó
 • Minősége szerint állító és tagadó
 • Szerkezete szerint tagolatlan és tagolt.
 • A tagolt mondatot tovább csoportosíthatjuk szerkezetileg teljesre és hiányosra. Mindegyik lehet tőmondat és bővített mondat
 •  
 • Példák a mondattípusokra
 • Tartalom szerint:
 • Kijelentő: Pista olvas.
 • Kérdő: Mit olvas Pista?
 • Felszólító: Olvasson Pista!
 • Felkiáltó: Esik a hó!
 • Óhajtó: Bárcsak olvasna Pista!
 • Minőség szerint:
 • Állító: Pista olvas. Olvas Pista?
 • Tagadó: Pista nem olvas. Nem olvas Pista?
 • Szerkezet szerint:
 • Tagolatlan: Igen. Jaj! Hát persze. Tisztelt Uram!
 • Tagolt
 • Teljes bővített: Pista jó könyvet olvas.
 • Hiányos bővített: Hol olvas Pista?  A világos szobában.
 • Teljes tőmondat (minimális mondat): Pista olvas.
 • Hiányos tőmondat: Ki olvas? Pista.

A hiányos mondat kiegészíthető a szövegösszefüggés alapján teljessé, a tagolatlan nem

 • A mondat felbontása
 • A mondat egymással nyelvtani viszonyban álló szavakból, azaz szószerkezetekből (szintagmákból) áll
 • Példa: A szorgalmas Pista egy vastag és érdekes könyvet olvas a világos szobában.
 • Szószerkezetek, alárendelő:
 • Pista olvas (alanyos)
 • Könyvet olvas (tárgyas)
 • A szobában olvas (határozós)
 • A szorgalmas Pista (jelzős)
 • Világos szobában (jelzős)
 • Mellérendelő: vastag és érdekes
 • A mondatrészek jelölése az alul lévő ábrán látható: A tudományokat kedvelő, azokban jártas kedves olvasó e sorokat figyelmesen olvasva megismerheti a magyar leíró nyelvtan alapjait
 • Az alany és az állítmány
 • Az állítmány az a mondatrész, amit megállapítunk. Kérdése: Mit állítunk?
 • Az alany az a mondatrész, amelyről megállapítunk valamit. Kérdése: Ki, mi, kik, mik + az állítmány
 • Hogyan kérdezünk erre a mondatra: Pista olvas?
 • Mit állítunk? Olvas. Ez lesz az állítmány
 • Ki olvas? Pista. Ez az alany
 • Mind az állítmánynak, mind az alanynak 3 fajtája van.
 • Az állítmány leggyakrabban igei: Laci fut. Az ég dörögFáj a hátam. De lehet névszói, illetve segédigével névszói-igei is. Az állítmány ilyenkor rendszerint tulajdonságot vagy azonosítást fejez ki. Pista okos. Laci szerény volt. Budapest főváros. Berlin újra főváros lesz.
 • Az alany lehet határozott. Peti eszik. Határozatlan: Valaki kopog. Éltalános: Mindenki eljött. Árnyékáért becsüljük a vén fát.
 • A tárgy és a határozó
 • A tárgy az a mondatrész, amelyre a cselekvés irányul vagy ami a cselekvés eredményeképpen létrejön. Kérdése: Kit, mit, kiket, miket+ az állítmány
 • Ennek megfelelően lehet iránytárgy (Mossál kezet!) és eredménytárgy (A pék kenyeret süt.)
 • Megkülönböztetünk még határozott és határozatlan tárgyat:
 • Határozott: Olvasom a könyvet
 • Határozatlan: Eszem egy szendvicset
 • A határozó a cselekvés körülményeit vagy a cselekvő állapotát fejezi ki. Nagyon sok van belőle. A legfontosabbak:
 • Idő, hely: Holnap otthon beszélünk.
 • Mód: Túl gyorsan eszel.
 • Állapot: Jóska betegen is eljött.
 • Ok: Jóska betegség miatt hiányzik.
 • Cél: A kulcs végett jöttem.
 • Eszköz, társ: Laci motorral jön Zolival.
 • Részeshatározó: Add oda Bandinak.
 • Állandó: kire gondolsz most? Zoliraőrá várok éppen.
 • A jelző

A jelző a jelzett szó minőségét, mennyiségét, birtokosát fejezi ki. Lehet:

 • Minőségjelző: A szorgalmas Pista egy izgalmas könyvet olvas. Kérdése: Milyen+ alaptag=milyen könyvet) A minőségjelző alfaja a kijelölő jelző: Péter bácsi sok mesét tud (Kérdése: melyik)
 • Mennyiségjelző: Száz szónak is egy a vége! (Kérdése: mennyi+ alaptag=hány szónak)
 • Birtokos jelző: Elveszett a járom kulcsa, ez is az én károm, Julcsa. (Kérdése: minek a kulcsa)
 • Emellett megkülönböztetünk még értelmező jelzőt. Ez vagy hátravetett minőség- , mennyiség-, birtokosjelző, de kifejezhet azonosítást is
 • Példák az értelmező jelzőre:
 • Hátravetett minőségjelző: Vettem csizmát, pirosat
 • Hátravetett mennyiségjelző: Írtam eddig verset, háromszázat
 • Hátravetett birtokosjelző: Megérkezett a levél, a barátomé
 • Azonosítást fejez ki: Babits, a szegedi tanár. Ifjúságom, e zöld vadont szabadnak hittem és öröknek
 • Mondatelemzés
 • Rend a lelke mindennek. Ez a mondatelemzés során azt jelenti, hogy lépésről lépésre haladunk
 • A lépések a következők:
 • Először jellemezzük a mondatot tartalom, minőség és szerkezet szerint
 • Utána meghatározzuk a mondatrészeket, a következő sorrendben: állítmány, alany, tárgy, határozó, jelző
 • Végül felrajzoljuk az ábrát
 • Példa: Tegnap elmentem Sanyival és Józsival meggyet szedni.
 • A mondat tagolt, teljes, bővített. Tartalmilag kijelentő, minősége szerint állító
 • Mit állítok? Elmentem. Állítmány. Ki? Én. Alany. Mikor? Tegnap. Időhatározó. Mi célból? Szedni. Célhatározó. Mit szedni? Meggyet. Tárgy, a célhatározó bővítménye. Kivel? Sanyival és Józsival. Társhatározó, együtt mellérendelő szószerkezetet alkotnak.
 • Az összetett mondat
 • Az összetett mondat két vagy több tagmondatból áll. Itt csak a két tagmondatból állókkal foglalkozunk.
 • A tagmondatok közötti viszony lehet szervetlen. Ilyenkor az egyik vagy mindkét tagmondat tagolatlan: Igen, elmegyek. Igen, nosza!
 • A tagmondatok közötti viszony többnyire szerves, azaz egyik tagmondat sem tagolatlan: Elmentem a boltba, de be volt zárva. Elmentem a boltba, mert elfogyott az élesztőm.
 • A szerves összetett mondat  mellérendelő vagy alárendelő. Az alárendelő összetett mondat lehet sajátos jelentéstartalmú is.
 • A mellérendelő összetett mondat fajtái: kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó és következtető
 • Az alárendelő összetett mondat lehet: állítmányi, alanyi, tárgyas, határozós, jelzős
 • Sajátos jelentésű mellékmondatok: feltételes, hasonlító, következményes, megengedő
 • A mellérendelő összetett mondat
 • A mellérendelő összetett mondat abban különbözik az alárendelőtől, hogy itt csak tartalmi, logikai kapcsolat van a tagmondatok között, nyelvtani nincs.
 • A tartalmi kapcsolatot sokszor kötőszó is jelzi, ezért célszerű azt is megvizsgálni – ha hiányzik, kitenni. Például ebben a mondatban nincsen kötőszó: Él-e, hal-e. De ha kiegészítem, rájövök: választó mondattal van dolgom, hiszen a vagy kötőszó illik a tagmondatok közé. Gyakori Kötőszók:
 • Kapcsolatos: és, meg, is, sem, se, is-is,
 • Ellentétes: de, azonban, mégis
 • Választó: vagy, vagy-vagy, akár-akár
 • Következtető: ezért, így, ennélfogva
 • Magyarázó: ugyanis, hiszen, tudniillik
 • Az alárendelő összetett mondat
 • Az alárendelő összetett mondatok tagmondatai nemcsak tartalmilag függnek össze, hanem nyelvtanilag is.
 • Ennek lényege: az egyik mondatból (a főmondatból) hiányzik egy mondatrész, amelyet a másik (a mellékmondat) egész mondat formájában fejt ki.
 • A hiányzó mondatrész helyett UTALÓSZÓ áll, a mellékmondatot alárendelő KÖTŐSZÓ vezeti be.
 • A mondatot úgy elemezzük, hogy megkeressük vagy kitesszük az utalószót és a kötőszót. Ezután aláhúzással elemezzük a főmondatot.
 • Az összetétel fajtáját az utalószó dönti el. Amilyen a mosdó, olyan a törülköző. Itt az olyan az utalószó. Az olyan állítmány, a mondat tehát állítmányi.
 • Alanyi a következő mondat: Aki másnak vermet ás, (az) maga esik bele. Mivel az utalószó, ha kitesszük, alany a főmondatban.
 • Tárgyas: (Hogy)El vagyok veszve, azt hiszem.
 • Határozói: Oda megyünk lakni, ahol tejet kapni.
 • Jelzős: Annyi húst ehettek, amennyi belétek fér.
 • Sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok
 • Gyakran előfordul, hogy a mellékmondat nemcsak egy mondatrészt fejt ki, hanem sajátos jelentéstartalom is megjelenik benne. Fajtái:
 • Feltételes: Akkor eszem, ha ráérek.
 • Hasonlító: Néz (úgy), mint borjú az új kapura.
 • Következményes: Akkora volt a sár, hogy alig lehetett járni.
 • Megengedő: Bár éhes vagyok, nem eszem semmit.
 • A túloldalon látható példák mutatják: a sajátos jelentéstartalmú mondat fajtáját legkönnyebben a kötőszó segítségével állapíthatjuk meg.
 • A feltételesé leggyakrabban a HA, ez feltételhez köti a főmondat tartalmát, míg a  MINT-tel bevezetett hasonlítja valamihez.
 • A következményes HOGY-gyal indul, a főmondat következményeit fejti ki.
 • A megengedő kötőszava a BÁR vagy  a NOHA. Ez akár mellérendelő ellentétesnek is fölfogható.
 • Az összetett mondat elemzése
 • Az összetett mondathoz is célszerű lépésről lépésre közelíteni
 1. Először számozzuk meg a tagmondatokat, majd állapítsuk meg: alá vagy mellérendelő-e
 2. Ha mellérendelő, mérlegeljünk, ha szükséges tegyük ki a kötőszót
 3. Ha alárendelő, keressük meg és jelöljük az utalószót és a kötőszót
 4. Majd a főmondat elemzésével, állapítsuk meg fajtáját és rajzoljuk föl az ábrát