Skip to content

József Attila életét és pályáját mutatom be ebben a videóban. Sorsdöntő eseményeket idézek, pályaívet rajzolok, nagy verseket értelmezek. Szólok traumáiról, betegségéről, haláláról. Beszélek eszméiről, istenhitéről. Mások mellett elemzem a Tiszta szívvel, az Óda, A Dunánál, a Nem emel föl, a Talán eltünök hirtelen és a Karóval jöttél című verset. 

VÁZLAT

József Attila élete és költészete

József Attila (1905-1937)

Szülőhely: Budapest

Szülei: József Áron és Pőcze Borbála

Testvérei: Jolán és Etel

Az első két csapás

Apja 1908-ben elhagyja, ezzel nyomorba dönti a családot

1910-12 között Öcsödön él

Budapest: 1912-1919

József Attila és nővére, Eta 1912-ben kerül vissza a Mamához, aki önfeláldozóan igyekszik gondoskodni róluk

A család a külváros nyomorgó szegényeinek életét éli

A kisiskolás Attila a kenyérkereset szabályos és szabálytalan eszközeivel is megpróbálkozik

1919-ben édesanyja meghal

Hogyan tovább?

Iskolák: Makó, Szeged, Bécs, Párizs

Utána főleg a fővárosban él, honoráriumból és támogatásokból

1929-ig a radikális polgári értelmiség jelenti szellemi hátországát

Ezután a népi írókhoz közeledik

1930-tól 1933-ig a kommunista mozgalomban tevékenykedik

Ezután egyre magányosabb, gyógyíthatatlan betegsége hajszolja az öngyilkosságba

Iskolák

Öcsöd

Budapest

Makó

Szeged

Bécs

Párizs

Múzsák, szerelmek

Gebe Márta, a makói kollégium igazgatójának lánya (1922)

Vágó Márta, egy jómódú polgárcsalád gyermeke (1928)

Szántó Judit, 1930-tól 6 évig együtt élnek

Dr. Szőllős Henrikné Marton Márta, az Óda ihletője (1933)

Gyömrői Edit pszichoanalitikus (1936)

Kozmutza Flóra pszichológus (1937)

Támogatók, barátok

Makai Ödön

Espersit János

Juhász Gyula

Hatvany lajos

Hatvany Bertalan

Németh Andor

Ignotus Pál

Fejtő Ferenc

Kosztolányi Dezső

Betegsége, halála

József Attila súlyos idegbetegségben, borderline neurózisban szenvedett, amelyet akkoriban még nem is ismertek

Többször is öngyilkosságot kísérelt meg, először 9 évesen

A költő tudatosan választotta a halált. Nem akart elmegyógyintézetbe kerülni

Irodalomtörténeti helye

A modern magyar költészet és a világlíra egyik legnagyobb alakja

Számos hatást befogadott, de öntörvényű lírát teremtett, amely megrendítő erővel fejezi korának bölcseleti, lélektani és  társadalmi problémáit

Pályaszakaszai

1922-29: Nagy mesterek nyomában (nyugatosok, avantgárd, újnépiesség)

1929-34: Harmónia kívül és belül (a marxista és a freudista)

1934-37: Válság és útkeresés

 • Szerelem
 • Isten
 • Egy okos társadalom

Nagy mesterek nyomában

A Nyugat vonzásában

Avantgárd és újnépiesség

A Szegényember balladája az újnépiesség hatását mutatja

A másik három az avantgárdét

A Nem én kiáltok Kassák életigenlő aktivizmusát idézi, a másik kettő az ún. tiszta költészetre emlékeztet, amelyet a francia Paul Valery hirdetett meg

Az első nagy vers

Formailag dal (kétütemű hetesek, párosrím), amellyel felesel a lázadó tartalom

Három szerkezeti egység: állapotrajz (1-2.), lázadás (3.), büntetés (4.)

Kulcsmotívum: TISZTA SZÍV

Ez a beszélő nyitottságát, a szép és a jó iránti vágyát szimbolizálja. Egy fiatalnak valamit kezdenie kell önmagával

Harmónia kívül s belül: marxizmus és freudizmus (1929-33)

A költő úgy hiszi, a marxizmus és a freudizmus lehetővé teszi, hogy megértsük a világot és az embert – a harmónia megteremthető és átélhető a társadalomban és a szerelemben

Poétikája

 • Tárgyias versek
 • Körkörös felépítés
 • Komplex képek

Favágó

A vers a költő agitatív (buzdító) versei közé tartozik

Az értelmes munka harmóniája a második strófában megbomlik

A buzdítás a szervesen nő ki a képből, a TŐKE ugyanis többjelentésű

Meg kell dönteni a kapitalizmust, s értelmessé tehető a világ

Külvárosi éj

A Külvárosi éjben nincs buzdítás, a költemény a munkásosztály nehéz helyzetét jeleníti meg tárgyiasan

 Négy motívumot világít meg egyre gazdagabban: sötétség, mozdulatlanság, víz, csönd. Ezek a munkásság sorsát szimbolizálják: nyomorát, vágyait, tehetetlenségét: „S amott a kopár réteken/ rongyok a rongyos füveken/ s papír. Hogy’ mászna! Mocorog s indulni erőtlen…”

Komplex képek jellemzik, összefonódik a szemléleti, a gondolati és a hangulati sík: „Nedvesség motoz a homályban

A költő nagy utat tesz meg: egy külvárosi bérház konyhájából indulva méri föl a munkásság helyzetét. A forradalmat nem tartja aktuálisnak

Óda

Ihlető: Dr. Szőllős Henrikné dr. Marton Márta, akit az IGE kongresszusán ismert meg Lillafüreden

Műfaji szintézis: az óda, a vallomásos szerelmi költészet és a bölcseleti líra egysége

Szerkezet: zenei – öt különböző hangulatú tétel és egy zárlat (coda)

Az 1. rész bemutatja a tájat és megidézi a kedvest. A hangulat ünnepélyes és meghitt

Ezután jön a téma: a szerelem a mindenséggel való harmónia feltétele

A 3. egység gyönyörű szerelmi vallomás (előismétlés, hasonlat, ellentét)

A 4. részben megmutatja a kedvesben a világot (költői anatómia)

Az 5. a vallomás fogadtatását rögzíti. A költő bizonytalan: „A lét dadog”

A Mellékdal a teljesség vágyát és bizonytalanságát érzékelteti

A kései József Attila

Utolsó három évében betegsége (borderline neurózis) súlyosbodik, költészete azonban tovább mélyül

Több verset ír, mint korábban, és sok közöttük a nagy mű

Csalódik a kommunizmusban, de hisz egy okos  társadalomban, amelyben az egyén és a közösség is kiteljesedhet

Válság és útkeresés

Szembenéz a reménytelenséggel, a Semmivel (Reménytelenül), de keresi a reményt is. Hol?

 • Egy okos társadalomban, ahol az egyén kiteljesedhet (Levegőt!, Hazám, A Dunánál, Ars poetica)
 • A szerelemben, amelytől védelmet, feltétlen elfogadást remél
 • Istenben, akitől a szeretet megjelenését reméli (Nem emel föl..., Bukj föl az árból…)

A Dunánál

Műfaja: tanító óda. Arra tanít, hogy miként viszonyuljon az egyén és a nemzet a történelemhez

Azt fejti ki megrázó erővel, hogy a nemzet szövetség a most élők, a már meghaltak és az ezután születendők között

Alapkép: Duna. Ez a történelmet jelképezi, amely megbékél a végén

Három egységre tagolódik

 1. Tétel: Az ember élete a történelemhez viszonyítva értelmetlen, hiszen nyomtalanul eltűnünk a történelemben (eső-hasonlat, temető-hasonlat)
 2. Ellentétel: Nem igaz. A jelen embere a múltra épít, a múlt a jelenben kapja meg értelmét (főként ellentétek érzékelteti ezt)
 3. Következtetés: A költő birtokba veszi a múltat, hiszen ez ad neki erőt a jelen küzdelmében. Kijelöli a tennivalókat: a történelem viharai után békét kell teremteniük az itt élőknek

A szerelem mint menedék: Flóra (Hexameterek)

Két szerkezeti egység

 • tavasz, hóolvadás
 • Remény, lelki megújulás

Kulcssor: „Félve, ocsúdva szeretlek…”

A költő képes az építő párbeszédre a világgal és önmagával

Újra társas lénnyé lett: már nem pusztán „önmagában füröszti”, „másban is képes megmosni az arcát”

A jelentésteremtésben nagy szerepe van a hangutánzó és a hangfestő szavaknak

József Attila istenkeresése: Nem emel föl

A vers a panaszzsoltárokra emlékeztet, formája dalszerű, hangneme elégikus, szerkezete láncszerű

A modern ember tragikus létélménye: faképnél hagytuk Istent, de nem tudunk meglenni nélküle

Idősíkok:

 • Múlt: elszakadás Istentől, az egyén nélküle akar boldogulni
 • Jelen: magány, közöny, reménytelenség
 • Jövő: Istenhez fordul, Szeretetet kér tőle

A számvetés versei

A fő kérdés a keresés kudarca után: hol rontotta el, amiért sorsa a tragikus magány lett

Uralkodó verstípusa a LÉTÖSSZEGZŐ, amely többnyire két másik verstípussal együtt jelentkezik: az önmegszólító, illetve az időszembesítő verssel

Nagy önmegszólító versek: Tudod, hogy nincs bocsánat, Karóval jöttél

Időszembesítők: Talán eltünök hirtelen, Íme hát megleltem hazámat

A versek formailag dalszerűek, hangnemük elégikus, a lecsillapodott fájdalom jellemzi őket

Talán eltünök hirtelen

Három idősík, kötőszók nélkül is szorosan összekapcsolva

 A múlt következménye a jelen és a jövő: „eltűnök hirtelen”, ugyanis „elpazaroltam mindenem”, ezért „most könnyezve hallgatom…”

Mindegyik idősík értékhiányos

 • A jövőé létvonatkoztatású
 • A jelené érzelmi
 • A múlté erkölcsi 

Karóval jöttél

Egyszerre önmegszólító és időszembesítő vers: a számvetést a három idősík összevetésével végzi el

Jelen: tragikus magány  (bolondgomba-hasonlat, Hét Torony szimbólum)

Jövő: a halál elfogadása

Se eszköze, se ereje nincs már az élet folytatásához („se késed nincs, se kenyered”)

A korát megelőző művész tragédiája