Skip to content

Hét helyszín, hét esemény, hét mű (Mikszáth Kálmán élete és művészete)

hét helyszín, hét esemény, hét mű megidézésével mutatom be Mikszáth Kálmánt ebben a videóban. Helyszínek és események: Szklabonya, ahol születik, Rimaszombat, ahol 6 évig tanul, Selmecbánya, ahol érettségizik, Balassagyarmat, ahol megtalálja az igazit, Budapest, ahol a pokolból a mennybe kerül, Szeged, ahol menedékre lel, Horpács, ahol utolsó éveit tölti. A hét alkotás: A jó palócok, Beszterce ostroma, Szent Péter esernyője, A gavallérok, Új Zrínyiász, A Noszty fiú esete Tóth Marival,  A fekete város.

VÁZLAT

Hét helyszín, hét esemény, hét mű (Mikszáth Kálmán élete és művészete)

Szklabonya, a  szülőfalu

Felmenői gazdálkodók,  evangélikus lelkészek

Az apa módos gazda (100 hold), két testvér

Szülőfalujának ma 1000, főleg szlovák lakosa van

Róla mintázta Bodokot, folyójáról a Bágyot (Kürtös)

Tanulóévek: Rimaszombat és Selmecbánya

Rimaszombat: 1857-63

Selmecbánya 1863-66

Matekból gyenge, a hetedik osztályt ismétli, de az Önképzőkörben jól szerepel

Balassagyarmat: házasság

1870-től 73-ig van itt. Megyei hivatalnok, esküdt Mauks Mátyás szolgabíró mellett, majd ügyvédjelölt, ír a Nógrádi Lapokba is

Beleszeret a szolgabíró lányába, Ilonába, akivel 1873-ban titokban kelnek egybe Pesten

Előbb Balassagyarmaton élnek, majd a fővárosban próbál meg érvényesülni.

Budapest: nélkülözés, majd felemelkedés

Balassagyarmat után 1878-ig él a fővárosban. Nem tud érvényesülni, első gyermekük néhány hetes korában meghal, felesége megbetegszik, 1875-ben elválnak

1880-tól újra itt van. A jó palócokkal és a Tót atyafiakkal beérkezik, újra feleségül veszi Mauks Ilonát, 3 fiuk születik; Albert fiának leszármazottai ma is élnek

1882-ben a Kisfaludy Társaság, 1889-től az MTA tagja lesz, 1887-től kormánypárti képviselő

1910. május 16-án tartják országos jubileumát, 8 nap múlva meghal

A készülődés: Szeged

1878-ban a fővárosban nyomorgó Mikszáth az ellenzéki Szegedi Napló sikeres újságírója lesz

Függetlenségi párti még. 1879-ben, a nagy árvíz idején, amikor Tisza Lajost akarják kinevezni kormánybiztosnak, így ír: : „A sors nem büntetheti meg Magyarországot annyira, hogy Szegedet tönkre tegye. Két Tiszát nem mér ránk egyiptomi csapásul”

Itt kezdi írni a Tót atyafiak és A jó palócok novelláit

Az új otthon: Horpács

Irodalomtörténeti helye

Mikszáth a magyar irodalom egyik legnagyobb prózaírója. Pályáját három szakaszra oszthatjuk:

 • Az 1880-as években a  paraszti világról szólnak legjobb művei
 • A következő évtizedben  a dzsentri és a polgár felé fordul, hangneme ironikus
 • Harmadik szakaszához utolsó évtizedének három nagyregénye tartozik

Írásművészete új fejezetet jelent a magyar szépprózában Folytatja Jókait, de el is szakad tőle

Legnagyobb témája: a dzsentri önmagát túlélt életformája

Hét műalkotás

A jó palócok, avagy a gyermekkor megidézése – 1882

Beszterce ostroma, avagy a magyar Don Quijote – 1894

Szent Péter esernyője, avagy anekdotából idill – 1895

A gavallérok, avagy a múltban élő dzsentri – 1897

Új Zrínyiász, avagy a lenagyobb magyar szatíra – 1898

A Noszty fiú esete Tóth Marival, avagy a gátlástalan dzsentri és a derék polgár – 1906

A fekete város, avagy egy polgárváros kiábrándító világa –  1910

A jó palócok

A Tót atyafiak 1881-ben, A jó palócok 1882-ben jelent meg

Lelki válságok és szerelmi drámák állnak a középpontban

Novellaciklus:

 • közös téma
 • azonos helyszín
 • visszatérő szereplők

 A novellák jellemzői:

 • sokat merít a népköltészetből
 • a narrátor a népi elbeszélőt utánozza
 • kihagyásos történet
 • tárgyiasult szimbólum, csattanó
 •  

A néhai bárány

Cselekmény: Az árvíz magával sodorja Baló Ágnes hozományát rajta Baló Borcsa bárányával. Nyomuk vész, és hosszú keresés után kiderül, hogy Sós Pál lopta el, aki az egész falu előtt megszégyenül

A novella a népmeséhez hasonlít:

 • Mesei igazságszolgáltatás
 • Hárman próbálják kideríteni az igazságot, végül a legkisebbnek sikerül

Az előadásmód a népi elbeszélőé

Szegény Gélyi János lovai

Gélyi János feleségével lakodalomba készül. Kétséges lesz számára felesége hűsége. Amikor megbizonyosodik párja hűtlenségéről, a szakadékba hajt lovaival

A lovak egyszerre fejezik ki a főszereplő tökélyre törekvését és háborgó indulatait

Az alkotás a balladához hasonlít. Témája a házasság válsága. A hűtlenség a kötet világában nem maradhat büntetlenül

Tímár Zsófi özvegysége

A mű arról szól, hogy Péter az ács szeretne visszamenni egy éve elhagyott hitveséhez, aki vissza is fogadná, csakhogy a férfi leszédül a toronyból, amikor meglátja párját

Miért zuhan le Péter?

A magyarázat valahol a tudatalattiban rejlik

Ebből derül ki: vannak vétkek, amelyeket nem lehet jóvátenni

Beszeterce ostroma (1894)

Négy részből épül föl: Estella, Kedélyes atyafiak, A túsz, Az éj

Anekdotikus szerkesztés

Társadalmi regény: a 19. század végének Magyarországát mutatja be erőteljes iróniával, néhol szatírával

Széles társadalmi tabló Társadalomrajzában a gogoli és a cervantesi elem uralkodik: a polgár nevetségesen kisszerű, az arisztokrata a múltban él

Elmélyült lélekrajz nincs, Pongrácz István rögeszméjének okát nem fejti meg

A Szent Péter esernyője (1895)

Hasonlóan épül fel ez a regény is, mint az előző. Az első fejezetből Veronikát és a csodatévő esernyő legendáját, a másodikból  Gregorics Pált és Wibra Gyurit ismerjük meg

A harmadik résztől egyesül a kettő: Wibra Gyuri az örökség helyett feleséget talál

A regénynek számos romantikus vonása van (a titokzatos esernyő, Veronika és Gyuri eszményítése), társadalomrajza azonban már realisztikus

A gavallérok (1897)

Téma: a dzsentri önmagát túlélt életformája

Műfaj: kisregény. Mivel nincs főszereplője, hanem miliőrajzot ad, kötődik a naturalizmushoz, impresszionizmushoz is

Cselekmény: Az elbeszélő násznagy egy Sáros megyei esküvőn. Nagy fényűzés tárul szeme elé, az ifjú párt gazdag hozománnyal ajándékozzák meg az örömszülők. Látszólag. Szemfényvesztés, színjáték volt minden – derül ki másnap reggel

A dzsentri világának anakronisztikusságát tömörebben, művészibben alig fogták össze a magyar irodalomban, de egyben azt is alig, miként folyik el az élet a csillogó látszat ünnepei és a szürke való hétköznapjai között” –  írja Németh G. Béla

Új Zrínyiász (1898)

A magyar irodalom egyik legnagyobb szatírája

Két kort szembesít: Zrínyiét és a sajátját, amelyben a szigetvári hősök feltámadnak

Kíméletlen látlelet a korabeli Magyarországról. Az úrhatnámságról, az üres formák uralmáról, a hangulatok kultuszáról

A fekete város

Mikszáth 20. századi teljesítményéből a Jókai életéről írt regényes élet- és korrajz, valamint három nagyregény emelkedik ki: Különös házasság (1900), A Noszty fiú esete Tóth Marival (1907), A fekete város (1910)

A fekete város erőteljes kritikával ábrázolja a vármegye nemességét, de rokonszenvét sem tagadja meg tőlük. Sokkal kiábrándítóbb a lőcsei polgárok pénzsóvár, agyonszabályozott, örömtelen élete.

A Noszty-fiú esete Tóth Marival (1907)

A regény szélesen hömpölygő, feledhetetlen humorral átszőtt képet ad a felvidéki nemesség életéről

Összefoglaló mű. Bírálata azonban erőteljesebb, mint korábban. Sokszínű tablóban mutatja be, miként tekinti vadászterületének az egész Bontó vármegyét a Noszty-Homolódy-Kopereczky klán

Másként tekint a polgárra is: „Tóth Mihály a művész embereszményét testesíti meg: szerény, ám öntudatos, tevékeny, előítélettől mentes” – írja Nagy Miklós.

A mű számos ismert irodalmi motívumot használ föl és nagy szerepet szán a véletleneknek