Skip to content

Ebben a videóban Vörösmarty Mihály líráját mutatom be. Röviden szólok életéről, epikájáról és drámáiról is, de a nagy versekre összpontosítok: Szózat, A Guttenberg-albumba, Gondolatok a könyvtárban, Az emberek, Előszó, A vén cigány.

VÁZLAT

Vörösmarty Mihály lírája

Irodalomtörténeti helye

A magyar és az egyetemes romantika egyik legnagyobb költője: „életét és korát a költői lángész színvonalán fejezte ki” (Orosz László)

A nagy témák alkotója: főként a haza és az emberiség sorsa, a szerelmi szenvedély foglalkoztatja

Lírikusként a legnagyobb, de sok epikus művet, számos drámát is írt

Élete (1800-1855)


Kápolnásnyék, a szülőfalu

Iskolák:
Székesfehérvár, Pest

Börzsönypuszta, Bonyhád, Görbő

Baracska

Temetése gyászünnep

Négy ember:

Perczel Etelka

Csajághy Laura

Bajza József

Toldy Ferenc

Vörösmarty, az epikus

Nagyepika: Zalán futása (1825) Romantikus eposz. A régi dicsőséget (a honfoglalás korát) idézi, hogy példát adjon a jelen emberének

Kisepika: Szép Ilonka (1833) Románc. Szép Ilonka beleszeret Mátyás királyba, akit vadásznak hisz. Amikor megtudja, hogy nem lehet az övé, sírba sorvad bánatában

A műben a szerelmi szenvedély összefonódik a hazafisággal

Vörösmarty, a drámaíró

Számos történelmi drámát írt. A hazaszeretet érzése és a szenvedély romantikája uralkodik bennük, nyelvük gazdag, drámaként kevésbé sikerültek

Művei közül kiemelkedik a Csongor és Tünde című drámai költemény (1831)

Az alkotás az emberi lét értelmét kutatja, s azt a boldogságban fedezi fel. Mi a legfőbb forrása? A szerelem. Tünde még az örök életről is lemond, hogy Csongoré lehessen

A mű cselekménye, alakjai szimbolikusak, számos romantikus elemet egységbe olvasztva emelkedik remekművé

Lírájának jellemzői

Témák: hazafiság, az emberiség sorsa, szerelmi szenvedély

Hangnem: ünnepélyes, amely gyakran iróniával, szatírával vegyül

Képalkotás: kozmikus látás jellemzi, nagyarányú, mozgalmas képekkel dolgozik

Retorikai eszközök: kérdés, felkiáltás, ismétlés, ellentétek stb.

Perczel Etelka iránti szerelmét áttételesen fejezte ki, ám feleségéhez modern szerelmes verseket írt

Szózat

Műfaj: tanító óda. Mire tanít? Rendületlen hazaszeretetre. Így lelhetjük meg méltó helyünket a népek hazájában, az emberiségben

Szerkezet:

  • Keret: Itt fogalmazódik meg a fő mondanivaló
  • Küzdelmes múlt (3-5.), amely összeköt bennünket
  • Jelen (6-7.): a megfogyatkozott, de lélekben erős magyarság ügyét az emberiség elé viszi
  • Jövő: „Szebb kor” vagy „nagyszerü halál”?

Kulcsversszak: a keret 2. strófája: Nemzetként csak hazájában érvényesülhet a magyarság. Az egyes ember csak magyarként élhet teljes életet

Stíluseszközök: ellentét, ismétlés, halmozás stb.

Verselés: angol-skót balladaforma

Kitekintés

Mit jelent a hazafiúi hűség korunkban?

Két lehetséges válasz a kérdésre 2011-ből: Keményé és Nádasdyé

A Guttenberg-albumba

Műfaj: romantikus epigramma. Gazdag képvilágával nem csupán az  értelemre hat, megmozgatja az érzelmeket, a képzeletet is

A mellékmondatok azokat a feltételeket fogalmazzák meg, amelyek ahhoz kellenek, hogy a világ felemelkedjen (csattanó)

 Melyek ezek? 1. az ész diadala 2. béke 3. erkölcsi és értelmi fejlődés 4. a tudás és az erkölcs harmóniája 5. egység 6. igazságosság

Eszmei háttér: romantikus liberalizmus. Történelemfelfogása: célelvű, akár Petőfié:

Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán!

(A XIX. század költői)

Gondolatok a könyvtárban (1844)

Műfaj: rapszódia

Alapkérdés: „Ment-e a könyvek által a világ elébb?”

Válasz: Nem

Végszó: Nem szabad föladni a reményt, küzdenünk kell a jobbért

Az emberek (1846)

Genezis: Galíciai parasztfelkelés

Történelemfelfogása: tragikus. Zsákutcák sorozatát látja benne

Oka az ember, akiben több a rossz, mint a jó, közelebb van az állathoz, mint Istenhez

Hangnem: tragikus irónia, szatíra

Stílus: mitológiai képek és a refrén

Előszó (1851)

Létértelmező alkotás, idő- és értékszembesítő vers

A társadalmat a természethez hasonlítja, de a társadalomban nincs megújulás. Miről szól?

  • A nemzeti csalódásról
  • Az európai álmok csődjéről
  • Az ember gyarlóságáról, az elhibázott teremtésről

A vén cigány (1854)

Műfaji szintézis: bordal, önmegszólító vers, óda, ars poetica

A refrén a borban és a zenében menedéket kereső beszélőt állítja elénk. A többi az ő látomása: az emberiséget sújtó tragédiákat jeleníti meg természeti és mitológiai képekkel

A zárlat hozza a fordulatot: „a viszály elvérzik a csatákon”, és megújul a világ

A vers monumentális és mozgalmas képeivel, szárnyaló pátoszával, zeneiségével a romantika fölülmúlhatatlan remekművei közé tartozik