Skip to content

Ebben a videóban az 1880-as-90-es évek magyar irodalmát mutatom be. Vajda János, Reviczky Gyula ás Komjáthy Jenő líráját, valamint Bródy Sándor, Gozsdu Elek és Petelei István novellaművészetét állítom a középpontba.

VÁZLAT

A Nyugat felé
A modern magyar irodalom születése


Vajda János, Reviczky Gyula, Komjáthy Jenő
Bródy Sándor, Gozsdu Elek, Petelei István

 • A 19. század 2. fele
 • A kor irodalma három szakaszra tagolható:
 1. Nemzeti klasszicizmus (1849-1870): Tompa Mihály, Kemény Zsigmond, Gyulai Pál         
 2. A kiábrándulás kora    (1870-1884): Arany László, Beöthy Zsolt, Asbóth János   
 3. A modernség kibontakozása (1884-1905)
 • A modernség kibontakozása
 • A kapitalizmus átrendezi a társadalmat és a szellemi életet
 • Torz polgárosodás
 • Új mozgalmak
 • Sajtó és könyvkiadás
 • Az újdonságok a lírában jelentkeznek először
 • A kor reprezentatív műfaja a novella
 • A kor lírája
 • Az új vezéreszme a személyiség, a fő téma a szerelem  
 • Stílusuk kevert: romantika, népiesség, szimbolizmus, szecesszió stb.
 • Közös bennük, hogy „a tárgyi világot alárendelik a lelki tartalom kifejezésének” (S. Varga Pál)
 • „A magyar irodalmat a nemzeti szűkebb köréből az általános emberi színvonalára” akarja emelni – írja Komjáthy Jenő
 • Vajda János (1827-1897)
 • Pesten született, de Válon nőtt fel
 • Székesfehérváron tanul, hadnagy a szabadságharcban
 • Az 1850-es évektől Pesten él, újságírásból
 • Témakörei:
 • Szerelem (Gina-versek)
 • Politika
 • Tragikus magány
 • Filozófiai dalok
 • Húsz év múlva
 • Ihlető: Kratochwill Georgina, pesti szállásadójának lánya
 • Két szerkezeti egység
 • Alapkép: Montblanc
 • Arról szól: sohasem lehetünk teljesen úrrá a szívünkön, mindig lesznek olyan pillanatok, amikor belopódzik életünkbe a szenvedély
 • A vaáli erdőben
 • Műfaj: filozófiai dal
 • Eszmei háttér: Schopenhauer filozófiája
 • Téma: visszavágyódás a természet és a gyermekkor nyugalmához
 • Kifejezőeszközök:
 • Főnévi igenév
 • Szimultán ritmus
 • Gondolatritmus
 • Hangszimbolika
 • Reviczky Gyula (1855-89)
 • Törvénytelen gyermek, egész életében anyagi gondokkal küzd
 • Fő műfaja az impresszionista dal, használ szimbólumot is, de hangulatai és látomásai szomorú lelkivilágát fejezik ki
 • Magamról című önmegszólító verse humorelméletét is érzékelteti
 • Pálma a Hortobágyon Ady verseinek otthontalanságát idézi (Ugar, Messiások), de még hiányzik belőle a drámaiság és a nyelvi erő. A hangnem itt is elégikus
 • Komjáthy Jenő (1858-1895)
 • Szécsényben született, tanár Balassagyarmaton majd Szenicen
 • Nagy lázadó, elutasítja a korízlést, a romantikához fordul vissza
 • Önistenülése Ady felé mutat, de csak előfutár. Nietzsche, később a gnózis tana hat rá. Az Istennel való egyesülés lelki öröme a szellemi háttere két legszebb versének, A homályból és a Diadalének című alkotásnak
 • Ezek heuresztikus versek, himnikus pátosz jellemzi őket
 • A kor epikája
 • A 80-as, 90-es évek reprezentatív műfaja a rövid novella (rajz)
 • Az új műfaj a kor problémáira figyel elsősorban. Kialakulása a hírlapok népszerűségének is köszönhető
 • Jellemzői
 • kihagyásos cselekmény
 • anekdotából példázat
 • az elbeszélő nyomatékos jelenléte
 • Bródy Sándor (1863-1924)
 • Egerben született zsidó kereskedő családban. Néptanítónak készül, de nem fejezi be tanulmányait. Gyulán, írnokoskodik majd 1884-től Pesten újságíró
 • A Nyugat indulásáig ő az új törekvések jelképe. A világvárossá növekedett Budapest írója
 • Újdonságai
 • Új tematika (kívülrekedtek)
 • Modern nyelv (szleng, argó)
 • Egyszerre modern és romantikus
 • Naturalista novellák
 • Bródy első novelláskötete a Nyomor (1884)
 • Nagy feltűnést keltett
 • A benne szereplő írások közül kiemelkedik az Egy tragédia
 • Az alkotás a kisembersors naturalista megformálása, Móricz Tragédiájának előképe. Mindenekelőtt az életösztön központi szerepe kapcsolja hozzá
 • Az Erzsébet dajka és más cselédek című ciklus (1902) novellái a cselédsorsot állítják a centrumba
 • A novellát nemcsak a téma, de a megformálás is a naturalizmushoz kapcsolja; az elbeszélő jobbára tárgyiasan, objektíven adja elő a történetet
 • Sikeres dráma is készült belőle (A dada)
 • Kaál Samu (1894)

A Matyóföld egyik falujában egy hadnagy báró összetűzésbe keveredik a helyi orvossal, akit szolgájával, Samuval meggyilkoltat. Azt ígéri neki, elrendezi az ügyet. A fiú még az akasztófa tövében is hisz neki…

 • Grendel Lajos így jellemzi: „Kaál Samu naiv és rendíthetetlen bizodalma feljebbvalója iránt többet elárul az osztályok közötti emberi-társadalmi szakadékról, mint akármilyen részletező nyomornaturalizmus”
 • Gozsdu Elek (1849-1919)
 • Ercsiben született. Temesvárott és Pesten jár gimnáziumba, majd jogot végez Pesten.  A Délvidéken ügyészkedik
 •  Nagy műgonddal dolgozik. Két regénye és úttörő novelláskötete (Tantalus, 1886) után keveset ír. Kései levelei (Anna-levelek) 1960-ban kerülnek elő. Ezek a magyar szecesszió legszebb darabjai
 • Gozsdu Tantalusa az egyik legegységesebb novellaciklus a magyar irodalomban.
 • Főszereplői, akár a mitológiai király, nem érzékelik a lét nyitottságát, egyetlen életkísérlettel akarnak harmóniát teremteni, ezért küzdelmük reménytelen
 • Az étlen farkas
 • A társadalom perifériájára szorult értelmiségi proletárról szól
 • Számos világirodalmi hatást mutat fel:
 •  Stendhal
 • Dosztojevszkij
 • Baudelaire
 • Ám a magyar valóságában mutatja be a modern kor legfontosabb problémáját: a közösségi eszmények tovatűntét és a személyiség önmegvalósítását
 • Petelei István (1852-1910)
 • Marosvásárhelyen született, a pesti bölcsészkaron történelmet tanul, majd író-újságíró lesz, szülővárosában és Kolozsvárott (1880-1891)
 • Házassága gyermektelen, súlyosbodó idegbaj gyötri. A kolozsvári idegklinikán hal meg
 • Szaggatott előadásmódjával, a hangnemek és a nézőpontok gyakori váltogatásával a modern próza előfutára
 • Egy vénlány eltorzult lelkivilágát állítja a középpontba Az Árva Lotti (1881)
 • Modern vonása: az elbeszélői és a szereplői szólamok széthullása